Оновлено
2021-11-01
09:46

Новини та оголошення

 

 

 


2014-02-03 12:41:05
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!!! 

     При наборі тексту необхідно дотримуватися наступних вимог:
1) вимкнути «перенос»;
2) відступ першого рядка кожного абзацу робиться не «пропусками», а автоматично через меню Microsoft Word (Формат – Абзац – перший рядок: відступ на 0,5 см);
3) поля: верхнє, нижнє, праве та ліве – 2 см;
4) шрифт – Times New Roman, розмір – 14; інтервал – полуторний;
5) таблиці набираються шрифтом Times New Roman 12 з одинарним міжрядковим інтервалом;
6) малюнки та діаграми мають бути зроблені у додатку до Microsoft Word – Microsoft Graph;
7) малюнки, діаграми і таблиці створюються з використанням чорно-білої гами. Використання кольору і заливок не допускається! Всі малюнки і таблиці повинні мати назву;
8) відстань між словами – не більше одного пропуску; зайві пропуски між словами небажані.
     Статті мають бути оформлені таким чином:
1. Шифр (бібліографічні показники) УДК (ліворуч, напівжирним).
2. Прізвище та ініціали автора/авторів українською, російською та англійською мовами (праворуч, напівжирним). Крапку наприкінці не ставити.
3. Назва статті (українською, російською та англійською мовами, великими літерами, напівжирним, вирівнювання – по центру). Крапку наприкінці не ставити.
4. Анотація на статтю українською, російською та англійською мовами (обсяг 6-12 рядків).
5. Ключові слова до статті (до 5; українською, російською та англійською мовами).
6. Текст статті (вирівнювання основного тексту – по ширині), який повинен містити такі структурні елементи:
1) Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
2) Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття.
3) Формулювання цілей (мета, завдання) статті.
4) Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
5) Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.
7. Список використаних джерел (великими літерами, напівжирним, вирівнювання – по центру), далі – перелік використаної літератури з послідовною нумерацією за абеткою: спочатку кирилиця, потім – латина. Бібліографія оформлюється відповідно до стандартів (Бюлетень ВАК України № 5 за 2009 рік). Посилання на літературу в тексті наводяться у квадратних дужках: вказується порядковий номер джерела і сторінка, наприклад [7, с. 19]. Підрядкові примітки не допускаються.

      Друк матеріалів у часописі ,,Релігія та Соціум” вартує 20 грн. за одну сторінку + 20 грн. за пересилку (за потреби). Оплата проводиться після прийняття матеріалів до друку поштовим переказом на таку адресу: Киф’юк В. В., вул. Коцюбинського, 2, ЧНУ ім. Ю. Федьковича, корпус 6, а. 25 (кафедра соціології), м. Чернівці, 58012. Після оплати необхідно електронною поштою відправити копію документу про оплату друку.
Слід подати авторську довідку за наступною таблицею:
ПІБ (прізвище, ім’я, по-батькові)   
Науковий ступінь, вчене звання   
Посада, місце роботи   
Контактна адреса у такому форматі:
ПІБ отримувача, вулиця, № будинку, № квартири, місто, індекс   
Контактний телефон   
Е-mail   
     Зверніть увагу: Редакційна колегія надсилає повідомлення про отримання Вашого електронного листа протягом двох днів! У разі його відсутності – продублюйте або зателефонуйте за вказаними нижче номерами.
Контактні телефони:
(0372) 58-47-03 (кафедра соціології).
Відповідальний за підготовку матеріалів: зав. кафедри соціології, професор Докаш Віталій Іванович – 067-769-90-13, 099-916-50-88.
Відповідальний за прийом матеріалів: Киф’юк Василь Васильович – 096-713-91-83, 066-406-31-71.
Редколегія залишає за собою право відхиляти статті з порушенням вимог, а також редагувати їх (правити мову та скорочувати).
Автор не має права передавати в інші видання статтю, прийняту редакційною колегією до друку.
З повагою, редакційна колегія.

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster’о©®Г@‚_chnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.