Оновлено
2021-11-01
09:46

Новини та оголошення

 

 

 


2013-04-10 16:35:09
Наукова конференція 
    Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Чернівецька обласна державна адміністрація
Інститут соціології НАН України
Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України
Вища школа соціальних і технічних наук (м. Радом, Польща)
Католицький університет м. Фрайбург (Німеччина)

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

     Шановні колеги!
     Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Соціокультурні виміри релігійних процесів у світі та в Україні».
Основні напрямки роботи конференції:
1) Релігійні традиції та сучасні секуляризаційні процеси;
2) Специфіка взаємодії релігійних і політичних процесів;
3) Діалог культур у контексті сучасних релігійних процесів;
4) Релігія як форма і спосіб ідентифікації особистості;
5) Глобалізація та інкультурація в українському суспільстві;
6) Світоглядно-філософські та наукові засади релігійності.
    
Конференція відбудеться 30-31 травня 2013 р. на базі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці). Вона буде транслюватися в онлайн-режимі в мережі Інтернет. Учасники можуть взяти в ній участь як очно (на пленарному засіданні), так і дистанційно – через Skуpe та інші медіа-ресурси.
Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

     За результатами проведення конференції передбачається публікація матеріалів. У часописі „Релігія та Соціум”, який включено до переліку фахових видань (соціологічні, філософські, історичні науки), будуть надруковані найкращі статті, в яких відображено новий підхід, нове узагальнення теоретичного досвіду, висновки, які відзначаються науковою новизною. У ньому також заплановано рубрику ,,Трибуна молодого вченого”, куди увійдуть матеріали аспірантів, здобувачів і магістрантів. Тези виступів і тексти доповідей будуть надруковані у Збірнику матеріалів конференції. Публікації також будуть розміщені на WEB-ресурсі науково-практичних конференцій.
     Друк матеріалів у часописі ,,Релігія та Соціум” і Збірнику матеріалів конференції вартує 20 грн. за одну сторінку + 20 грн. за пересилку (за потреби). Оплата здійснюються після прийняття матеріалів до друку поштовим переказом на таку адресу: Киф’юк В. В., вул. Коцюбинського, 2, ЧНУ ім. Ю. Федьковича, корпус 6, а. 25 (кафедра соціології), м. Чернівці, 58012. Копію документу про оплату друку відправити в оргкомітет електронною поштою.
     Для участі у конференції оргкомітет просить надсилати заявки (форма заявки додається) та матеріали (вимоги до публікацій додаються) електронною поштою на адресу: sociologcnu; R_@+‚жnukr.net
      Кінцевий термін подачі заявок і матеріалів – 15 травня 2013 року.
     Зверніть увагу: Оргкомітет надсилає повідомлення про отримання Вашого електронного листа протягом двох днів! У разі його відсутності – продублюйте Вашу заявку або зателефонуйте за вказаними нижче номерами.
     Контактні телефони:
(0372) 58-47-03 (кафедра соціології).
     Відповідальний редактор: зав. кафедри соціології, професор Докаш Віталій Іванович – 067-769-90-13, 099-916-50-88.
Відповідальний за прийом матеріалів: Киф’юк Василь Васильович – 096-713-91-83, 066-406-31-71.
Модератор конференції: доцент кафедри соціології Гнатчук Оксана Степанівна – 050-570-43-00

     Увага! Автори несуть відповідальність за підбір і достовірність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв. На статті до часопису «Релігія та Соціум» подається зовнішня письмова рецензія доктора наук, завірена у відповідному закладі печаткою. Для учасників, які не мають наукового ступеня, необхідно надати дві рецензії на статтю (наукового керівника і зовнішню).
     Редколегія залишає за собою право відхиляти статті з порушенням вимог, а також редагувати їх (виправляти і скорочувати).
     Автор не має права передавати в інші видання статтю, прийняту редакційною колегією до друку.
З повагою, оргкомітет конференції
Форма заявки для участі в конференції
ПІБ (прізвище, ім’я, по-батькові)    
Науковий ступінь, вчене звання    
Посада, місце роботи    
Форма участі    
Назва доповіді    
Назва напряму    
Контактна адреса у такому форматі:
ПІБ отримувача, вулиця, № будинку, № квартири, місто, індекс    
Контактний телефон    
Е-mail    

 
     Вимоги до оформлення матеріалів

     Обсяг статті – від 12000 до 30000 знаків (з пробілами) (на одній сторінці розміщується приблизно 2500 знаків).
Обсяг тез – 3-5 сторінок тексту.
     При наборі тексту необхідно дотримуватися наступних вимог:
1) вимкнути «перенос»;
2) відступ першого рядка кожного абзацу робиться не «пропусками», а автоматично через меню Microsoft Word (Формат – Абзац – перший рядок: відступ на 0,5 см);
3) поля: верхнє, нижнє, праве та ліве – 2 см;
4) шрифт – Times New Roman, розмір – 14; інтервал – полуторний;
5) таблиці набираються шрифтом Times New Roman 12 з одинарним міжрядковим інтервалом;
6) малюнки та діаграми мають бути зроблені у додатку до Microsoft Word – Microsoft Graph;
7) малюнки, діаграми і таблиці створюються з використанням чорно-білої гами. Використання кольору і заливок не допускається! Всі малюнки і таблиці повинні мати назву;
8) відстань між словами – не більше одного пропуску; зайві пропуски між словами небажані.
     Статті мають бути оформлені таким чином:
1. Шифр (бібліографічні показники) УДК (ліворуч, напівжирним).
2. Прізвище та ініціали автора/авторів українською, російською та англійською мовами (праворуч, напівжирним). Крапку наприкінці не ставити.
3. Назва статті (українською, російською та англійською мовами, великими літерами, напівжирним, вирівнювання – по центру). Крапку наприкінці не ставити.
4. Анотація на статтю українською, російською та англійською мовами (обсяг 6-12 рядків).
5. Ключові слова до статті (до 5; українською, російською та англійською мовами).
6. Текст статті (вирівнювання основного тексту – по ширині), який повинен містити такі структурні елементи:
     1) Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
     2) Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття.
       3) Формулювання цілей (мета, завдання) статті.
       4) Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
       5) Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.
     7. Список використаних джерел (великими літерами, напівжирним, вирівнювання – по центру), далі – перелік використаної літератури з послідовною нумерацією за абеткою: спочатку кирилиця, потім – латина. Бібліографія оформлюється відповідно до стандартів (Бюлетень ВАК України № 5 за 2009 рік). Посилання на літературу в тексті наводяться у квадратних дужках: вказується порядковий номер джерела і сторінка, наприклад [7, с. 19]. Підрядкові примітки не допускаються.
     Тези мають бути оформлені таким чином:
1. Шифр (бібліографічні показники) УДК (ліворуч, напівжирним).
2. Прізвище та ініціали автора/авторів українською, російською та англійською мовами (праворуч, напівжирним). Крапку наприкінці не ставити.
3. Назва доповіді (українською, російською та англійською мовами, великими літерами, напівжирним, вирівнювання – по центру). Крапку наприкінці не ставити.
4. Текст тез і список літератури (за потреби). При написанні тез слід приділити основну увагу висвітленню найголовніших результатів і висновків, що будуть представлені та обґрунтовані на конференції.
  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster; R_@+‚жnchnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.