ќновлено
2021-11-01
09:46

Ќовини та оголошенн€

 

 

 


2013-04-10 16:35:09
Ќаукова конференц≥€ 
    ћ≥н≥стерство осв≥ти ≥ науки, молод≥ та спорту ”крањни
„ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича
„ерн≥вецька обласна державна адм≥н≥страц≥€
≤нститут соц≥олог≥њ ЌјЌ ”крањни
¬≥дд≥ленн€ рел≥г≥Їзнавства ≤нституту ф≥лософ≥њ ≥м. √.—. —ковороди ЌјЌ ”крањни
¬ища школа соц≥альних ≥ техн≥чних наук (м. –адом, ѕольща)
 атолицький ун≥верситет м. ‘райбург (Ќ≥меччина)

≤Ќ‘ќ–ћј÷≤…Ќ≈ ѕќ¬≤ƒќћЋ≈ЌЌя

     Ўановн≥ колеги!
     «апрошуЇмо ¬ас вз€ти участь у робот≥ ћ≥жнародноњ науково-практичноњ ≤нтернет-конференц≥њ «—оц≥окультурн≥ вим≥ри рел≥г≥йних процес≥в у св≥т≥ та в ”крањн≥».
ќсновн≥ напр€мки роботи конференц≥њ:
1) –ел≥г≥йн≥ традиц≥њ та сучасн≥ секул€ризац≥йн≥ процеси;
2) —пециф≥ка взаЇмод≥њ рел≥г≥йних ≥ пол≥тичних процес≥в;
3) ƒ≥алог культур у контекст≥ сучасних рел≥г≥йних процес≥в;
4) –ел≥г≥€ €к форма ≥ спос≥б ≥дентиф≥кац≥њ особистост≥;
5) √лобал≥зац≥€ та ≥нкультурац≥€ в украњнському сусп≥льств≥;
6) —в≥тогл€дно-ф≥лософськ≥ та науков≥ засади рел≥г≥йност≥.
    
 онференц≥€ в≥дбудетьс€ 30-31 травн€ 2013 р. на баз≥ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича (м. „ерн≥вц≥). ¬она буде транслюватис€ в онлайн-режим≥ в мереж≥ ≤нтернет. ”часники можуть вз€ти в н≥й участь €к очно (на пленарному зас≥данн≥), так ≥ дистанц≥йно – через Skуpe та ≥нш≥ мед≥а-ресурси.
–обоч≥ мови конференц≥њ – украњнська, рос≥йська, англ≥йська.

     «а результатами проведенн€ конференц≥њ передбачаЇтьс€ публ≥кац≥€ матер≥ал≥в. ” часопис≥ „–ел≥г≥€ та —оц≥ум”, €кий включено до перел≥ку фахових видань (соц≥олог≥чн≥, ф≥лософськ≥, ≥сторичн≥ науки), будуть надрукован≥ найкращ≥ статт≥, в €ких в≥дображено новий п≥дх≥д, нове узагальненн€ теоретичного досв≥ду, висновки, €к≥ в≥дзначаютьс€ науковою новизною. ” ньому також заплановано рубрику ,,“рибуна молодого вченого”, куди ув≥йдуть матер≥али асп≥рант≥в, здобувач≥в ≥ маг≥странт≥в. “ези виступ≥в ≥ тексти допов≥дей будуть надрукован≥ у «б≥рнику матер≥ал≥в конференц≥њ. ѕубл≥кац≥њ також будуть розм≥щен≥ на WEB-ресурс≥ науково-практичних конференц≥й.
     ƒрук матер≥ал≥в у часопис≥ ,,–ел≥г≥€ та —оц≥ум” ≥ «б≥рнику матер≥ал≥в конференц≥њ вартуЇ 20 грн. за одну стор≥нку + 20 грн. за пересилку (за потреби). ќплата зд≥йснюютьс€ п≥сл€ прийн€тт€ матер≥ал≥в до друку поштовим переказом на таку адресу:  иф’юк ¬. ¬., вул.  оцюбинського, 2, „Ќ” ≥м. ё. ‘едьковича, корпус 6, а. 25 (кафедра соц≥олог≥њ), м. „ерн≥вц≥, 58012.  оп≥ю документу про оплату друку в≥дправити в оргком≥тет електронною поштою.
     ƒл€ участ≥ у конференц≥њ оргком≥тет просить надсилати за€вки (форма за€вки додаЇтьс€) та матер≥али (вимоги до публ≥кац≥й додаютьс€) електронною поштою на адресу: sociologcnub™JT@~ШuЭLбukr.net
       ≥нцевий терм≥н подач≥ за€вок ≥ матер≥ал≥в – 15 травн€ 2013 року.
     «верн≥ть увагу: ќргком≥тет надсилаЇ пов≥домленн€ про отриманн€ ¬ашого електронного листа прот€гом двох дн≥в! ” раз≥ його в≥дсутност≥ – продублюйте ¬ашу за€вку або зателефонуйте за вказаними нижче номерами.
      онтактн≥ телефони:
(0372) 58-47-03 (кафедра соц≥олог≥њ).
     ¬≥дпов≥дальний редактор: зав. кафедри соц≥олог≥њ, професор ƒокаш ¬≥тал≥й ≤ванович – 067-769-90-13, 099-916-50-88.
¬≥дпов≥дальний за прийом матер≥ал≥в:  иф’юк ¬асиль ¬асильович – 096-713-91-83, 066-406-31-71.
ћодератор конференц≥њ: доцент кафедри соц≥олог≥њ √натчук ќксана —тепан≥вна – 050-570-43-00

     ”вага! јвтори несуть в≥дпов≥дальн≥сть за п≥дб≥р ≥ достов≥рн≥сть наведених факт≥в, цитат, статистичних даних, власних назв. Ќа статт≥ до часопису «–ел≥г≥€ та —оц≥ум» подаЇтьс€ зовн≥шн€ письмова реценз≥€ доктора наук, зав≥рена у в≥дпов≥дному заклад≥ печаткою. ƒл€ учасник≥в, €к≥ не мають наукового ступен€, необх≥дно надати дв≥ реценз≥њ на статтю (наукового кер≥вника ≥ зовн≥шню).
     –едколег≥€ залишаЇ за собою право в≥дхил€ти статт≥ з порушенн€м вимог, а також редагувати њх (виправл€ти ≥ скорочувати).
     јвтор не маЇ права передавати в ≥нш≥ виданн€ статтю, прийн€ту редакц≥йною колег≥Їю до друку.
« повагою, оргком≥тет конференц≥њ
‘орма за€вки дл€ участ≥ в конференц≥њ
ѕ≤Ѕ (пр≥звище, ≥м’€, по-батьков≥)    
Ќауковий ступ≥нь, вчене званн€    
ѕосада, м≥сце роботи    
‘орма участ≥    
Ќазва допов≥д≥    
Ќазва напр€му    
 онтактна адреса у такому формат≥:
ѕ≤Ѕ отримувача, вулиц€, є будинку, є квартири, м≥сто, ≥ндекс    
 онтактний телефон    
≈-mail    

 
     ¬имоги до оформленн€ матер≥ал≥в

     ќбс€г статт≥ – в≥д 12000 до 30000 знак≥в (з проб≥лами) (на одн≥й стор≥нц≥ розм≥щуЇтьс€ приблизно 2500 знак≥в).
ќбс€г тез – 3-5 стор≥нок тексту.
     ѕри набор≥ тексту необх≥дно дотримуватис€ наступних вимог:
1) вимкнути «перенос»;
2) в≥дступ першого р€дка кожного абзацу робитьс€ не «пропусками», а автоматично через меню Microsoft Word (‘ормат – јбзац – перший р€док: в≥дступ на 0,5 см);
3) пол€: верхнЇ, нижнЇ, праве та л≥ве – 2 см;
4) шрифт – Times New Roman, розм≥р – 14; ≥нтервал – полуторний;
5) таблиц≥ набираютьс€ шрифтом Times New Roman 12 з одинарним м≥жр€дковим ≥нтервалом;
6) малюнки та д≥аграми мають бути зроблен≥ у додатку до Microsoft Word – Microsoft Graph;
7) малюнки, д≥аграми ≥ таблиц≥ створюютьс€ з використанн€м чорно-б≥лоњ гами. ¬икористанн€ кольору ≥ заливок не допускаЇтьс€! ¬с≥ малюнки ≥ таблиц≥ повинн≥ мати назву;
8) в≥дстань м≥ж словами – не б≥льше одного пропуску; зайв≥ пропуски м≥ж словами небажан≥.
     —татт≥ мають бути оформлен≥ таким чином:
1. Ўифр (б≥бл≥ограф≥чн≥ показники) ”ƒ  (л≥воруч, нап≥вжирним).
2. ѕр≥звище та ≥н≥ц≥али автора/автор≥в украњнською, рос≥йською та англ≥йською мовами (праворуч, нап≥вжирним).  рапку наприк≥нц≥ не ставити.
3. Ќазва статт≥ (украњнською, рос≥йською та англ≥йською мовами, великими л≥терами, нап≥вжирним, вир≥внюванн€ – по центру).  рапку наприк≥нц≥ не ставити.
4. јнотац≥€ на статтю украњнською, рос≥йською та англ≥йською мовами (обс€г 6-12 р€дк≥в).
5.  лючов≥ слова до статт≥ (до 5; украњнською, рос≥йською та англ≥йською мовами).
6. “екст статт≥ (вир≥внюванн€ основного тексту – по ширин≥), €кий повинен м≥стити так≥ структурн≥ елементи:
     1) ѕостановка проблеми в загальному вигл€д≥ та њњ зв'€зок ≥з важливими науковими чи практичними завданн€ми.
     2) јнал≥з останн≥х досл≥джень ≥ публ≥кац≥й, в €ких започатковано розв'€занн€ даноњ проблеми ≥ на €к≥ спираЇтьс€ автор; вид≥ленн€ невир≥шених ран≥ше частин загальноњ проблеми, €ким присв€чуЇтьс€ статт€.
       3) ‘ормулюванн€ ц≥лей (мета, завданн€) статт≥.
       4) ¬иклад основного матер≥алу досл≥дженн€ з повним обірунтуванн€м отриманих наукових результат≥в.
       5) ¬исновки з даного досл≥дженн€ ≥ перспективи подальших розв≥док у даному напр€м≥.
     7. —писок використаних джерел (великими л≥терами, нап≥вжирним, вир≥внюванн€ – по центру), дал≥ – перел≥к використаноњ л≥тератури з посл≥довною нумерац≥Їю за абеткою: спочатку кирилиц€, пот≥м – латина. Ѕ≥бл≥ограф≥€ оформлюЇтьс€ в≥дпов≥дно до стандарт≥в (Ѕюлетень ¬ј  ”крањни є 5 за 2009 р≥к). ѕосиланн€ на л≥тературу в текст≥ навод€тьс€ у квадратних дужках: вказуЇтьс€ пор€дковий номер джерела ≥ стор≥нка, наприклад [7, с. 19]. ѕ≥др€дков≥ прим≥тки не допускаютьс€.
     “ези мають бути оформлен≥ таким чином:
1. Ўифр (б≥бл≥ограф≥чн≥ показники) ”ƒ  (л≥воруч, нап≥вжирним).
2. ѕр≥звище та ≥н≥ц≥али автора/автор≥в украњнською, рос≥йською та англ≥йською мовами (праворуч, нап≥вжирним).  рапку наприк≥нц≥ не ставити.
3. Ќазва допов≥д≥ (украњнською, рос≥йською та англ≥йською мовами, великими л≥терами, нап≥вжирним, вир≥внюванн€ – по центру).  рапку наприк≥нц≥ не ставити.
4. “екст тез ≥ список л≥тератури (за потреби). ѕри написанн≥ тез сл≥д прид≥лити основну увагу висв≥тленню найголовн≥ших результат≥в ≥ висновк≥в, що будуть представлен≥ та обірунтован≥ на конференц≥њ.
  Ќазад
¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmasterb™JT@~ШuЭLбchnu.edu.ua
 © 1999-2016 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.