Оновлено
2021-11-01
09:46

Новини та оголошення

 

 

 


2019-11-13 11:02:22
 

Статус та роль філософсько-теологічного факультету

в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

Філософсько-теологічний факультет став спадкоємцем здобутків перших факультетів Чернівецького університету – філософського та теологічного, з яких, разом із юридичним факультетом, у 1875 році розпочалась його історія. Радянський режим ліквідував всі три, відкриті Францом Йосипом, факультети, а філософії призначив роль пропаганди наукового комунізму й атеїзму. Відродження філософської та богословської освіти в Чернівцях відбулося лише в 1993 році – після здобуття незалежності української держави.

Сьогодні філософсько-теологічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича готує висококваліфікованих фахівців за освітніми програмами з філософії, теології, релігієзнавства, соціології, культурології, соціального забезпечення, публічного управління та адміністрування.

На факультеті працюють три кафедри: філософії; культурології, релігієзнавства та теології; соціології, соціального забезпечення та місцевого самоврядування. Науково-педагогічний колектив факультету складають 34 викладачі, з них: 8 докторів наук, 26 кандидатів наук; 6 професорів, 14 доцентів, 12 асистентів. Середній вік викладачів кафедр – 45 років. Зараз на факультеті навчаються 208 студентів.

 Стратегія розвитку філософсько-теологічного факультету відповідає Стратегічному планові розвитку Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на період 2019-2026 років і концепціям розвитку кафедр факультету.

 Принципи здійснення стратегії:

*                Партнерство – взаємоповага і взаємодопомога;

*                Доцільність – сумірність цілей, можливостей і цінностей;

*                Гнучкість – аналіз і саморегуляція.

Пріоритети і цінності:

*                Люди як цінність;

*                створення умов для втілення ідей;

*                позитивна мотивація.

Стратегічні цілі розвитку факультету:

Ø якісна освіта, особистісне зростання й соціальна адаптація студентів;

Ø конкурентоспроможність випускників факультету на ринку праці;

Ø плідне поєднання педагогічної та науково-дослідної діяльності викладачів;

Ø інтеграція колективу студентів і викладачів факультету у міжнародну науково-освітню спільноту на засадах національної ідентичності, діалогу та взаємоповаги;

Ø формування корпоративної культури та посилення соціальної відповідальності університету.

 Стратегія розвитку факультету враховує такі напрямки:

- управління та організаційна діяльність;

- освітня діяльність;

- науково-дослідна робота;

- міжнародна співпраця;

- виховна робота;

- формування іміджу;

- матеріально-технічне забезпечення.

 ЗАВДАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ

за різними напрямками

Управління та організаційна діяльність

1. Планувати й організовувати діяльність факультету з урахуванням балансу інтересів основних стейкхолдерів освітнього процесу, а також специфіки кожної із освітніх програм.

2. Забезпечувати умови для ефективного самоврядування студентів і трудового колективу факультету, брати активну участь у роботі органів самоврядування університету та процесі ухвалення рішень.

3. Ініціювати нові та розвивати наявні форми співпраці між різними факультетами та кафедрами університету.

4. Сприяти створенню матеріально-технічних умов для реалізації права вибору студентами навчальних дисциплін із широкого переліку, розпочавши таку практику на факультеті.

5. Створювати атмосферу довіри і співпраці між усіма учасниками освітнього процесу.

6. Підтримати ініціативу з оновлення профспілки університету, яка має стати запорукою виконання соціальних зобов’язань університету як працедавця, постачальника освітніх послуг і соціального агента.

 Освітня діяльність

1. Забезпечити умови для підвищення якості підготовки фахівців, плекати доброчесність на всіх етапах освітнього процесу.

2. Залучити студентів і працедавців як стейкхолдерів освітнього процесу до розробки і коригування освітніх програм.

3. Мотивувати зацікавленість учасників навчального процесу шляхом      урізноманітнення видів і методів навчання та сприяти їхньому залученню до науково-дослідної діяльності, участі в олімпіадах, конкурсах, зустрічах з  провідними фахівцями в своїх галузях.

4. Підтримувати ініціативи кафедр із розробки та впровадження англомовних освітніх програм та окремих навчальних дисциплін.

5. Використовувати засоби електронного навчання, зокрема на основі програмного забезпечення Moodle, за умови змін в розрахунках навчального навантаження викладача та з метою спрощення системи обліку та контролю якості знань студентів.

6. Удосконалювати систему заходів внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості освіти, водночас шукаючи ресурси для мотивації студентів і викладачів для її здійснення.

 Науково-дослідна робота

1. Акумулювати науковий потенціал викладачів і студентів довкола спільних науково-дослідних тем, визначивши за поданням кафедр загально-факультетські напрямки досліджень, зокрема в галузях філософії та методології соціогуманітарних наук, цифрової гуманітаристики, комунікативістики, релігійної філософії, історії релігії, етики, державної мовної політики, реформування державної служби України, розвитку сфери публічного управління й адміністрування, прикладних соціологічних досліджень тощо.

2. Сприяти організації комплексу заходів із опублікування результатів науково-дослідної діяльності викладачів, докторантів і аспірантів кафедр факультету в наукових журналах, які індексуються у міжнародних науково-метричних базах Scopus та Web of Science, а також у формі монографій у закордонних видавництвах мовами країн ЄС, зокрема шляхом внесення пропозицій щодо коригування положення про преміювання науково-педагогічних працівників університету згідно із практиками інших ЗВО України.

4. Оновити склад редколегій наукових журналів факультету «Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія», «Релігія та Соціум» з метою забезпечення умов їхньої індексації в міжнародних наукометричних базах, передусім Scopus та Web of Science, вивчивши перспективи такої діяльності для працівників факультету.

 Міжнародна співпраця

1. Розширити та поглибити налагоджену освітньо-наукову та соціокультурну співпрацю з іноземними університетами.

2. Створити підґрунтя для кооперації кафедр у пошуку грантових програм країн ЄС та ОЕСР для викладачів і студентів, адміністрації факультету.

3. Сприяти підвищенню рівня кваліфікації науково-педагогічних працівників факультету шляхом їхньої участі в міжнародних програмах кредитної мобільності (Erasmus+, DAAD), а також стажування в іноземних університетах-партнерах.

4. Організовувати та проводити наукові та науково-практичні конференції, використовуючи матеріально-технічні ресурси університету та залучаючи зовнішні фонди підтримки такої діяльності, зокрема іноземних партнерів.

5. Домагатися матеріальної підтримки з боку університету для участі викладачів, докторантів, аспірантів кафедр і студентів факультету в міжнародних наукових конференціях, які проводяться на базі університетів країн ЄС та ОЕСР.

 Виховна робота

1. Мотивувати та підтримувати студентську активність у культурній, дозвіллєвій та громадській діяльності.

2. Сприяти реалізації спільних студентсько-викладацьких проектів у різних сферах.

3. Розвивати факультетську й загально-університетську корпоративну культуру на спільних для студентів і працівників факультету ціннісно-смислових засадах.

4. Дбати про розуміння соціальної відповідальності університету.

 Формування іміджу

1. Досягти балансу в іміджі факультету як осередку світської та духовно-релігійної освіти, зміцнюючи сформовані позитивні уявлення й пропонуючи нові образи факультету.

2. Популяризувати освітні програми (спеціальності), за якими проводиться навчання на факультеті, у ЗМІ та на публічних майданчиках, спираючись на ресурси всього університету, а не лише зусилля викладачів і студентів.

3. Заохочувати працівників факультету постійно оновлювати навчальні матеріали освітніх програм  на сайтах факультету і кафедр з метою доступу до них як студентів, так і потенційних абітурієнтів, поширювати наукові й освітні здобутки колективу факультету на широкої загал.

4. Підтримувати постійний зв’язок із випускниками факультету на засадах взаємовигідної співпраці: залучати їх до формування освітніх програм, проведення практик, організації публічних заходів, надаючи зворотну допомогу у професійній і громадській діяльності, зокрема у вигляді доступу до матеріальних і освітніх ресурсів факультету й університету загалом.

 Матеріально-технічне забезпечення

1. Розширити матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу й науково-дослідної діяльності на факультеті, виконання адміністративних функцій, зокрема: обладнати аудиторії мультимедійними проекторами, портативними ноутбуками; забезпечити доступ до Інтернету усіх учасників освітнього процесу; ініціювати створення зон різних видів активності та відпочинку студентів і викладачів.

2. Підтримувати  ініціативи кафедр з пошуку джерел фінансування (зокрема, грантового) для покращення  матеріально-технічного забезпечення діяльності  та додаткової оплати праці викладачів.

3. Сприяти покращенню умов проживання і навчання студентів філософсько-теологічного факультету в університетському гуртожитку.

Програма розвитку філософсько-теологічного факультету спрямована на зміцнення позиції факультету в університеті, відновлення повноцінних наборів студентів на факультетські освітні програми, залучення підтримки університетської спільноти й пошук зовнішніх партнерів.

                                                                                                                                                                                           Біографічна довідка

Рупташ Ольги Василівни

               2001 – закінчила філософсько-теологічний факультет  за спеціальністю «Філософія»; викладач-стажист кафедри філософії.

               2006 – отримала диплом бакалавра з англійської філології

              2007 – закінчила аспірантуру і захистила кандидатську дисертацію; асистент кафедри філософії.

             2009 – отримала вчене звання доцента; обрана на  посаду доцента кафедри філософії.

             2015 – захистила докторську дисертацію за спеціальністю «Філософія науки».

               2017 – призначена на посаду в. о. завідувача кафедри філософії.

             2018 – обрана на посаду завідувача кафедри філософії.

Опублікувала понад 50 наукових і навчально-методичних публікацій.

Володію іноземними мовами: англійською, російською – вільно,

німецькою – на початковому рівні; вивчала латину і давньогрецьку мови.

Одружена, маю двох дітей.

 

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterзЗ;”9@чEЉКchnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.